Քայլենք Հիսուսի հետքերով ապրեն Հիսուսին նմանվելով

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,

այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս. Ամեն

Our Father who art in heaven,
I will be holy in your name.
Let your kingdom come.

Be the first to comment on "Քայլենք Հիսուսի հետքերով ապրեն Հիսուսին նմանվելով"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*